• រយៈពេលផ្សព្វផ្សាយ: គ្មានដែនកំណត់
  • ការផ្សព្វផ្សាយ: 50% ប្រាក់រង្វាន់ដាក់ប្រាក់