ការផ្សព្វផ្សាយការដាក់ប្រាក់ Quotex - ប្រាក់រង្វាន់ 50%

ការផ្សព្វផ្សាយការដាក់ប្រាក់ Quotex - ប្រាក់រង្វាន់ 50%
  • រយៈពេលផ្សព្វផ្សាយ: គ្មានដែនកំណត់
  • ការផ្សព្វផ្សាយ: 50% ប្រាក់រង្វាន់ដាក់ប្រាក់


ប្រាក់រង្វាន់សម្រង់

ការផ្សព្វផ្សាយការដាក់ប្រាក់ Quotex - ប្រាក់រង្វាន់ 50%
ទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ដាក់ប្រាក់ 50% ពី Quotex ។ ចាប់យកឱកាសនៃប្រាក់រង្វាន់ 50% លើប្រាក់បញ្ញើទាំងអស់ ដើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនបំផុតពីការជួញដូររបស់អ្នក។ ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់សមរម្យរបស់អ្នក ហើយដាក់ប្រាក់ដោយជោគជ័យ។

ប្រាក់រង្វាន់មានគោលបំណងបង្កើនបរិមាណជួញដូរ និងជួយអ្នកបង្កើតការជួញដូរដែលមានផលចំណេញកាន់តែច្រើន។

អាចប្រើបានសម្រាប់៖ អតិថិជនទាំងអស់។

របៀបដាក់ពាក្យ

  • ចុះឈ្មោះគណនីជួញដូរថ្មី។
  • បន្ថែម $100 ឬច្រើនជាងនេះទៅសមតុល្យគណនីពិតរបស់អ្នក។
  • ទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ 50% ។


លក្ខខណ្ឌ

ការផ្សព្វផ្សាយអាចផ្លាស់ប្តូរបានគ្រប់ពេលដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។
Thank you for rating.