Quotex-de duşjak 4 söwdagär görnüşi

Quotex-de duşjak 4 söwdagär görnüşi

Söwdagärler köplenç iki kategoriýa bölünýärler. Biri, pul söwdasy gazanýan, ikinjisi bolsa pul gazanmaýan. Ikinjisi munuň sebäbini gyzyklandyrýar.

Näme üçin girdeji gazanamok? Näme üçin pul ýitirýärin? Strategiýa näme üçin işlemeýär? Ulgamyň näsazlygy sebäpli bolýarmy? Erbetligi üýtgetmek üçin näme edip bilerin? We ş.m.

Jogaplar köp, sebäbi söwdanyň garaşylýan girdeji getirmezliginiň köp sebäbi bar. Bu makalada ýazmak isleýän sebäplerimiziň biri we söwdagäriň görnüşi bolar.

Indi, “Quotex” -de söwda edip boljak 4 dürli söwdagär görnüşini gözden geçireliň.

Quotex-de duşjak 4 söwdagäriň görnüşi

Maliýe söwdasy barada hiç zat bilmeýän söwdagärler

Käbir adamlar söwdany çalt gazanmagyň iň gowy usuly hasaplaýarlar. Soň bolsa söwda hakda hakykatdanam hiç zat bilmeýän Quotex ýaly platformalara goşulýarlar. Diňe 10 dollary ýüze nädip üýtgetmelidigi baradaky hekaýalary hakykata öwürmek isleýärler.

Ilki bilen mugt Quotex demo hasabyny synap görmek islärler. Birnäçe üstünlikli amallardan soň, hakyky hasaby açmak üçin özlerini ynamly duýarlar.

Ine, şu ýerde problemalar başlaýar. Söwda diňe pul goýmak däl, ýaşyl ýa-da gyzyl düwmä basmak we ýokary girdeji bilen gutarmak däl.

Quotex-de duşjak 4 söwdagär görnüşi

Üstünlikli söwdagär bolmak üçin “Quotex” platformasynyň işleýşine düşünmeli. Maýa dolandyryş strategiýasyny döretmeli. Dürli söwda strategiýalaryny, baha çyzgylaryny nädip okamalydygyny we görkezijileri nähili ulanmalydygyny öwrenmeli. Şeýle hem, kararlaryňyzy kabul etmegiňize päsgel bermezlik üçin duýgularyňyza gözegçilik etmeli.

Aboveokardakylaryň hemmesini özleşdireniňizde, Quotex hakyky hasabynda ilkinji söwdany etmäge taýyn bolarsyňyz.

Söwda hakda hemme zady bilýän söwdagärler

Öňküsinden tapawutlylykda bu söwdagärler köp zady bilýärler. Ora-da bilýärler öýdýän. Şeýle hem, täze tehnikalary we strategiýalary gözleýärler.

Kompýuterlerden birnäçe sagatlap oturyp, adamlaryň forumlarda we söwda toparlarynda ýazýan zatlaryny okaýarlar. Hemme zady isleýärler, ýekeje strategiýanyň hem üstünlik getirip biljekdigine ynanmaýarlar. Şeýlelik bilen söwda signallaryny almak üçin hatda beýleki söwdagärlere pul goýup bilerler. Olaryň diagrammalary elmydama dürli görkezijilerden doly. Emma platformalarynda şeýle bulam-bujarlyk diňe söwda prosesini kynlaşdyrýar.

Quotex-de duşjak 4 söwdagär görnüşi
Gaty köp bilmek söwdany kynlaşdyrýarHawa, köp zady bilýän söwdagärler Quotex platformasynda käbir üstünlikleri gazanyp bilerler, ýöne söwdalaryň köpüsi ýitiriler. Mesele, tehnikalara we iň täze täzeliklere aşa köp girmek we beýle söwda etmek üçin kän däl.

Quotex-de duşjak 4 söwdagär görnüşi
Duýgy söwdagärleri

Duýgy söwdagärleri

Çalt pul nyşana alýarlar. Üstünlikli söwdagärlerden gymmatly kagyzlar söwdasy barada öwrendiler. Ol ýerde köp puluň bardygyny eşitdiler. Olaryň özleriniň bolmagyny isleýärler. Çalt.

Bu söwdagärler söwda sungatynyň esaslaryny öwrenmek üçin ortaça tagalla ederler. Hasaby açarlar, söwda meýilnamasyny ýerine ýetirerler we birneme pul gazanarlar. Emma bu uzaga çekmez.

Olaryň isleýän zady çalt pul gazanmak. Ahyrynda söwda meýilnamasyndan ýüz öwürerler we ýokary töwekgelçilik bilen oýnarlar. Käbirleri ýeňip biler, ýöne köpüsi hasaby ýitirer.

Başga bir emosional söwdagär bar. Töwekgelçiligi halamaýan, pul ýitirmekden gorkýan biri. Yzygiderli birnäçe ýitgilerden soň, asla söwda etmekden gaty gorkar.

Duýgy söwdagärleri köplenç strategiýany ulanýarlar, ýöne köplenç nädogry. Strategiýanyň özi gowy, ýöne ony nädogry wagtda ýa-da nädogry bazarda ulanýarlar.

Bu söwdagärleriň hem öňünden gowy taýýarlanan söwda meýilnamasy bar. Somethingöne bir zat nädogry bolanda duýgulary gowşadýarlar.

Duýgular gowy geňeşçi däl. Söwda üstünlik gazanmak üçin rasional pikirlenmeli, meýilnama eýermeli we degişli strategiýalary ulanmaly. Şonuň üçin duýgularyň eliňizden çykýandygyny gören badyňyza dynç alyň. Söwda etmegi bes ediň. Diňe aňy arassalanyňyzdan soň pikirlenmegiň aýdyňlygyna täzeden girendigiňize ynanýarsyňyz.

Pul gazanan söwdagärler

Noldan başlap bilerler. Amal arkaly söwda etmegi öwrendiler, Quotex hasaby açdylar we ýitgileri başdan geçirdiler. Emma çuňlugynda üstünlikli söwdagär bolup biljekdigine ynanýarlar.

Söwdagäriň bu görnüşi gowy taýýarlandy. Söwda meýilnamasyny düzdüler, söwda taryhyny gözden geçirdiler, gowy maýa dolandyryş strategiýalaryny ulanýarlar we duýgulary gözegçilikde saklamagy öwrendiler.

Quotex-de duşjak 4 söwdagär görnüşi

Olar sabyrly. Üstünligiň bir günüň däldigini bilýärler. Bazarlary öwrenip, girmek üçin gowy pursata garaşýarlar. Yzygiderlilik esasy rol oýnaýar. Kiçijik ädimler, ownuk girdejiler ahyrsoňy sizi köp garaşylýan baýlyga alyp barar.

Haýsy söwdagär?

Diňe ýazgylarynda ýeňiş gazanan söwdagär ýok. Köpüsi ýolda bir ýerde ýitgi çeker. Bilimiň ýoklugy ýa-da ulanylýan bilimleriň köp bolmagy sebäpli bolup biler. Duýgular sebäpli hem bolup biler.

Üstünlikli söwdagär bolmak isleseňiz sabyr we tejribe zerur zat. Hünär öwreniň we ony durmuşa geçiriň. Siziň ygtyýaryňyzda mugt Quotex demo hasaby bar. Haýsy usullaryň we strategiýalaryň siziň üçin işleýändigini kesgitläň, işlemeýänleri yzda goýuň. Duýgularyňyza gözegçilik etmegi öwrenmegi ýatdan çykarmaň. Soň bolsa söwda sungatynda şatlyk taparsyňyz.

Pikirleriňizi biziň bilen paýlaşyň. Beýan edilen söwdagärleriň görnüşlerine göz ýetirdiňizmi? Aşakdaky düşündiriş bölümini ulanyň.

Thank you for rating.
JOGAP BER. .N Jogap ber
Adyňyzy ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
Dogry e-poçta salgysyny ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
Teswiriňizi ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
G-recaptcha meýdany talap edilýär!

Teswir ýazyň

Adyňyzy ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
Dogry e-poçta salgysyny ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
Teswiriňizi ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
G-recaptcha meýdany talap edilýär!