Quotex-de nädip girmeli we pul goýmaly
Gollanmalar

Quotex-de nädip girmeli we pul goýmaly

“Quotex” -e üstünlikli gireniňizden soň, kripto başga gapjykdan “Quotex” -e goýup bilersiňiz ýa-da ýerli walýutany goýup bilersiňiz: USD, ýewro, GBP… ýa-da Bank kartoçkalaryny, Quotex-de elektron tölegleri ulanyp bilersiňiz.
Hasaby nädip açmaly we Quotex-den pul çykarmaly
Gollanmalar

Hasaby nädip açmaly we Quotex-den pul çykarmaly

“Quotex” programmasyndan ýa-da “Quotex” web sahypasyndan e-poçtaňyz, “Facebook” hasabyňyz, “Google” hasabyňyz ýa-da “VK” hasabyňyz bilen “Quotex” hasaby açyň we dynç günleri we dynç alyş günlerini goşmak bilen islendik günüň islendik wagtynda serişdäňizi yzyna alyň.
Quotex-de hasaby nädip hasaba almaly we barlamaly
Gollanmalar

Quotex-de hasaby nädip hasaba almaly we barlamaly

“Quotex” programmasynda ýa-da “Quotex” web sahypasynda “Quotex” hasaby hasaba almak üçin käbir çalt we aňsat ädimlerden başlalyň. Soňra Quotex hasabyňyzda şahsyýet barlagyny tamamlaň, bu amal adatça birnäçe minut dowam edýär.
Täze başlanlar üçin “Quotex” -de nädip söwda etmeli
Gollanmalar

Täze başlanlar üçin “Quotex” -de nädip söwda etmeli

Sanly opsiýalar bilen täze gelen bolsaňyz, sanly opsiýalar barada ähli zady öwrenmek üçin bir gezeklik gollanmamyza girmegiňizi unutmaň. “Quotex” hasabyňyzy nädip hasaba almalydygyny we barlamalydygyny, pul goýmalydygyny, sanly opsiýalar bazarynda girdeji gazanjakdygyňyzy we şu ädimleri ýerine ýetirip, Quotex-de puluňyzy yzyna almagyňyzy ädimme-ädim öwrenýäris:
Quotex-den nädip girmeli we pul çykarmaly
Gollanmalar

Quotex-den nädip girmeli we pul çykarmaly

Biziň bilen hasaby açmak, diňe birnäçe ädimleri öz içine alýan bökdençsiz prosesdir. Ondan soň, Sanly opsiýalar bazarynda girdeji almak we Quotex-den puluňyzy almak üçin Quotex-de söwda edip başlaň.