සංදර්ශන කිරීමට පළ කිරීම් නැත

නවතම ප්රවෘත්ති

ඉන්දුනීසියානු බැංකු කාඩ්පත් (වීසා / මාස්ටර් කාඩ්), බැංකුව (ඉන්දුනීසියාවේ බැංකු, BNI, Maybank, Permata Bank, Danamon, Bank Negara Indonesia, Bank Mandiri, BRI), ඊ-ගෙවීම් සහ ගුප්තකේතන මුදල් හරහා Quotex හි මුදල් තැන්පත් කරන්න
මඟපෙන්වන්නන්

ඉන්දුනීසියානු බැංකු කාඩ්පත් (වීසා / මාස්ටර් කාඩ්), බැංකුව (ඉන්දුනීසියාවේ බැංකු, BNI, Maybank, Permata Bank, Danamon, Bank Negara Indonesia, Bank Mandiri, BRI), ඊ-ගෙවීම් සහ ගුප්තකේතන මුදල් හරහා Quotex හි මුදල් තැන්පත් කරන්න